Lớp nghiên cứu Marketing 2

phần mềm ibm spss

Học phần nghiên cứu Marketing 2

Học phần nghiên cứu marketing 2 trang bị cho sinh viên khả năng xử lý và phân tích  số liệu. Việc hiểu biết thuần thục về các phương pháp phân tích dữ liệu sẽ giúp cho nhà nghiên cứu có cơ sở để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu marketing.

Học phần chú trọng vào các lý thuyết cơ bản và cách thức thực hành phân tích dữ liệu cơ bản trong nghiên cứu marketing nhằm biến các dữ liệu dạng thô trở thành những con số có ý nghĩa cho nhà quản trị.

Kết thúc chuyên đề người tham dự sẽ sử dụng được những công cụ phổ biến của SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu Marketing, trong đó chú trọng đến phân biệt và sử dụng các công cụ thống kê thích hợp với điều kiện dữ liệu đang có, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.

Chuẩn đầu ra học phần

Kiến thức

Nắm bắt được các kiến thức về nghiên cứu marketing

Phân biệt được các khái niệm cơ bản trong phân tích dữ liệu: thang đo, loại dữ liệu, mã hóa dữ liệu

Trình bày được một số phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu

Mô tả quy trình xử lý và phân tích dữ liệu bằng SPSS

Phân biệt các dạng thống kê cơ bản từ dữ liệu nghiên cứu

Kỹ năng

Thực hành khai báo biến và nhập liệu, biến đổi dữ liệu trong SPSS

Phân tích thống kê mô tả bằng bảng và biểu đồ

Đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khám phá EFA

Áp dụng đúng các phép thống kê, phân tích với các loại biến, thang đo

Giải thích được ý nghĩa kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp từ kết quả nghiên cứu

Thái độ

Phát triển thái độ tích cực và học tập chủ động phát triển bản thân.

Có thái độ phù hợp và nhận thức được trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và phát triển tinh thần tích cực dấn thân thể hiện.

Nội dung chi tiết học phần

  1. Giới thiệu phần mềm, cài đặt
  2. Khai báo biến, làm sạch dữ liệu
  3. Các thao tác xử lý biến, thống kê mô tả
  4. Kiểm định về sự bằng nhau của trung bình một đại lượng của hai hay nhiều tổng thể
  5. Phân tích tương quan, hồi quy, kiểm tra các giả định hồi quy
  6. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, Phân tích nhân tố khám phá.

Gồm các nội dung được hướng dẫn trong 8 buổi. Bao gồm lý thuyết và thực hành.

Xem thêm: http://nguyennamphong.com/huong-dan-su-dung-spss/

Tài liệu

  1. Hướng dẫn phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm SPSS (tập 1 & tập 2). Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
  2. Tập bài giảng

Đánh giá

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Lịch làm việc

Leave a Reply