Category Archives: Khóa học

Các lớp được mở.

Lớp nguyên lý Marketing

đề cương môn học nguyên lý marketing

Nguyên lý Marketing Học phần nguyên lý marketing bao gồm 10 chương, trước hết làm rõ các khái niệm cơ bản của marketing như khái niệm marketing, marketing mix, vấn đề đạo đức trong hoạt động marketing. Học phần đi sâu phân tích nội dung các hoạt động marketing (quá trình marketing) như phân tích […]