Category Archives: Khóa học

Các lớp được mở.

Lớp nghiên cứu Marketing 2

môn nghiên cứu marketing 2, học về ibm spss

Học phần nghiên cứu Marketing 2 Học phần nghiên cứu marketing 2 trang bị cho sinh viên khả năng xử lý và phân tích  số liệu. Việc hiểu biết thuần thục về các phương pháp phân tích dữ liệu sẽ giúp cho nhà nghiên cứu có cơ sở để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu […]

Lớp nguyên lý Marketing

đề cương môn học nguyên lý marketing

Nguyên lý Marketing Học phần nguyên lý marketing bao gồm 10 chương, trước hết làm rõ các khái niệm cơ bản của marketing như khái niệm marketing, marketing mix, vấn đề đạo đức trong hoạt động marketing. Học phần đi sâu phân tích nội dung các hoạt động marketing (quá trình marketing) như phân tích […]