Nghiên cứu Marketing

Để ra các quyết định về marketing, nhà quản trị cần có thông tin về thị trường. Thông tin đúng, đủ và kịp thời sẽ giúp nhà quản trị giảm được rủi ro trong ra quyết định. Nghiên cứu thị trường, nếu được thực hiện thích hợp, sẽ giúp cho nhà quản trị các thông tin cần thiết cho việc ra quyết định. Vì vậy, môn học Nghiên cứu marketing hay trong thực tiễn thường được gọi là nghiên cứu thị trường đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên thuộc các chuyên ngành Marketing và Quản trị kinh doanh của các trường đại học tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Nguyễn Đình Thọ
Nguyễn Thị Mai Trang

Nội dung làm việc

Giới thiệu môn học

Khái quát về nghiên cứu Marketing

Khái niệm nghiên cứu Marketing
Vai trò của nghiên cứu Marketing
Phân loại nghiên cứu Marketing
Hệ thống thông tin Marketing (MIS)
Người thực hiện NC và người sử dụng kết quả NC
Quy trình nghiên cứu Marketing
Kế hoạch nghiên cứu Marketing

Thiết kế nghiên cứu

Khái niệm thiết kế nghiên cứu
Vai trò của thiết kế nghiên cứu
Yêu cầu của thiết kế nghiên cứu  
Thành phần của thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu      
Qui trình thiết kế nghiên cứu             
Phân loại thiết kế nghiên cứu            
Thiết kế nghiên cứu hỗn hợp             
Sai số trong thiết kế nghiên cứu

Xem thêm: Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu định tính

Khái niệm nghiên cứu định tính
Các trường hợp áp dụng nghiên cứu định tính
So sánh nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng
Các cách thức tiếp cận nghiên cứu định tính
Các kỹ thuật nghiên cứu định tính
Công cụ thu nhập dữ liệu trong nghiên cứu định tính
Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định tính

Xem thêm: Nghiên cứu định tính

(….)

Đo lường và thang đo lường trong nghiên cứu marketing

Đo lường và ý nghĩa của đo lường
Các thang đo lường
Các tiêu chuẩn của một thang đo lường tốt
Những khó khăn của việc đo lường và biện pháp  khắc phục
Đánh giá đo lường

Thiết kế bảng câu hỏi

Khái niệm bảng câu hỏi
Vai trò của bảng câu hỏi
Những sai sót cần tránh trong thiết kế bảng câu hỏi 
Thiết kế bảng câu hỏi            

Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu
Những cơ sở để chọn mẫu
Kế hoạch chọn mẫu
Các phương pháp chọn mẫu
Qui trình chọn mẫu
Xác định quy mô mẫu

Xem thêm: Phương pháp chọn mẫu

Download tài liệu: Tại đây

Leave a Reply