Lớp nguyên lý Marketing

Nguyên lý Marketing

Học phần nguyên lý marketing bao gồm 10 chương, trước hết làm rõ các khái niệm cơ bản của marketing như khái niệm marketing, marketing mix, vấn đề đạo đức trong hoạt động marketing. Học phần đi sâu phân tích nội dung các hoạt động marketing (quá trình marketing) như phân tích môi trường marketing, phân tích hành vi khách hàng thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing và các chiến lược bộ phận gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược chiêu thị.

marketing căn bản

Chuẩn đầu ra học phần

Phân tích được khái niệm marketing, các nguyên tắc và quy trình marketing trong doanh nghiệp

Mô tả các hoạt động marketing-mix của doanh nghiệp trên thị trường

Phân tích được môi trường marketing và ảnh hưởng của từng yếu tố môi trường đến hoạt động marketing trong doanh nghiệp

Phân tích ở mức độ cơ bản các hoạt động marketing và có thể đưa ra các đề xuất phù hợp cho hoạt động marketing của doanh nghiệp

Nhận định được các chiến lược và chiến thuật trong marketing mix

Tổ chức công việc và làm việc nhóm để tiến hành phân tích hoạt động marketing mix trong doanh nghiệp

Thuyết trình cách giải quyết các vấn đề marketing phát sinh trong doanh nghiệp.

Phát triển được kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo

Phát triển được kỹ năng thuyết trình

Nhận thức được trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của các doanh nghiệp trên thị trường

Phát triển thái độ tích cực và trách nhiệm trong quá trình làm việc nhóm

Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Tổng quan về marketing

Các quan điểm về marketing

Khái quát chung về marketing

Quá trình marketing

Khái niệm marketing mix

Thách thức của Marketing trong thời đại mới

Chương 2:   Môi trường marketing

Khái quát chung về môi trường marketing

Phân tích môi trường vĩ mô

Phân tích môi trường vi mô

Phân tích môi trường nội vi

Ứng dụng mô hình SWOT trong phân tích môi trường và ra quyết định

Chương 3:    Hệ thống thông tin marketing (MIS)

Khái quát chung về công tác nghiên cứu marketing

Qúa trình thực hiện nghiên cứu

Chương 4:  Hành vi khách hàng

Khái quát chung về hành vi khách hàng

Phân tích hành vi khách hàng là người tiêu dùng

Phân tích hành vi khách hàng tổ chứ

Chương 5: Chíến lược S – T – P

Khái quát chung về thị trường

Thị trường mục tiêu

Phân khúc thị trường

Chọn thị trường mục tiêu

Chương 6: Chiến lược sản phẩm

Khái quát chung về chiến lược sản phẩm

Nội dung chiến lược sản phẩm

Chương 7: Chiến lược định giá sản phẩm

Khái quát chung về chiến lược định giá sản phẩm

Nội dung chiến lược định giá sản phẩm

Chương 8: Chiến lược phân phối sản phẩm

Khái quát chung về hoạt động phân phối

Nội dung chiến lược phân phối

Chương 9: Chiến lược chiêu thị

Khái quát chung về hoạt động chiêu thị

Các phối thức chiêu thị

Các bước tiến hành các hoạt động chiêu thị

Tài liệu

  1. Marketing căn bản của trường Đại học Tài Chính – marketing, Ngô Thị Thu chủ biên, NXB Thống Kê, 2011
  2. Giáo trình Marketing căn bản của trường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Trần Minh Đạo chủ biên, NXB Thống Kê, 2014
  3. Thấu hiểu tíêp thị từ A đến Z, Philip Kotler, NXB Trẻ 2014
  4. Những nguyên lý tiếp thị, Trần Văn Chánh chủ biên, NXB Thống Kê, 2014
  5. Principles of Marketing, Kotler & Amstrong, Pintice Hall, 2014

Đánh giá

Quá trình: 40%

Thi cuối kỳ: 60%

Thời khóa biểu

 

Thời gianĐịa điểmHọc phíĐối tượng
Aug 25, 2018 - Dec 25, 2018Trường đại học Tài chính - Marketing
2/4 Trần Xuân Soạn, Q7, TPHCM
Đã đăng ký với UFM

Thời khóa biểu cụ thể:

Mã lớpBuổi
3028Chiều thứ 3
3022Sáng thứ 5
3023Chiều thứ 5
3016Sáng thứ 6
3010Chiều thứ 6

Phân công các nhóm:

 Hệ thống thông tin marketing (MIS)Hành vi khách hàngSTPChiến lược sản phẩmChiến lược giáChiến lược phân phốiChiến lược chiêu thị
3028nhóm 1nhóm 2nhóm 3nhóm 4nhóm 5nhóm 6nhóm 7,8
3022nhóm 1nhóm 2nhóm 3nhóm 4nhóm 5nhóm 6nhóm 7,8
3023nhóm 1nhóm 2nhóm 3nhóm 4nhóm 5nhóm 6nhóm 7,8
3016nhóm 1nhóm 2nhóm 3nhóm 4nhóm 5nhóm 6nhóm 7,8
3010nhóm 1nhóm 2nhóm 3nhóm 4nhóm 5nhóm 6nhóm 7,8
4.3 (86.67%) 3 votes