Phân tích tương quan bằng phần mềm SPSS

Cách phân tích tương quan bằng SPSS

Để sử dụng phần mềm SPSS để phân tích tương quan giữa các biến, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới hoặc mở bảng dữ liệu đã có.
 2. Chọn menu “Analyze” và chọn “Correlate” và sau đó chọn “Bivariate”.
 3. Chọn các biến mà bạn muốn phân tích tương quan bằng cách di chuyển chúng vào khung “Variables”.
 4. Bấm vào nút “Options” để chọn các tùy chọn phân tích tương quan khác nhau, chẳng hạn như giá trị hệ số tương quan Pearson hoặc Spearman, giá trị p, và các chỉ số khác.
 5. Chọn “Continue” để xác nhận các tùy chọn của bạn.
 6. Bấm vào “OK” để thực hiện phân tích tương quan.

Sau đó, SPSS sẽ tạo ra một báo cáo kết quả cho phân tích tương quan, bao gồm giá trị hệ số tương quan, giá trị p và các chỉ số liên quan khác. Bạn cũng có thể sử dụng SPSS để tạo ra biểu đồ và biểu đồ phân tán cho kết quả phân tích tương quan của mình.

Ngoài phân tích tương quan đơn lẻ giữa hai biến, bạn cũng có thể sử dụng SPSS để phân tích tương quan đa biến bằng cách sử dụng menu “Correlate” và chọn “Partial” hoặc “Multiple”.

Trong phân tích tương quan, bạn cần phải chú ý đến các giả định của phân tích, bao gồm giả định về tính độc lập, tính chuẩn của phân phối, và tính tuyến tính của mối quan hệ giữa các biến. Nếu các giả định này không được đáp ứng, kết quả phân tích tương quan có thể không chính xác.

Diễn giải kết quả phân tích tương quan

Khi phân tích tương quan giữa các biến, kết quả thường được biểu diễn bằng một ma trận tương quan. Để diễn dịch kết quả phân tích tương quan, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

 1. Kiểm tra giá trị p: Giá trị p thể hiện mức độ ý nghĩa của tương quan giữa hai biến. Nếu giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa được chấp nhận của bạn (thường là 0,05 hoặc 0,01), thì bạn có thể kết luận rằng có một tương quan ý nghĩa giữa hai biến. Ngược lại, nếu giá trị p lớn hơn mức ý nghĩa chấp nhận được của bạn, thì bạn có thể kết luận rằng không có tương quan ý nghĩa giữa hai biến.
 2. Xem giá trị tương quan: Giá trị tương quan thể hiện mức độ liên quan giữa hai biến. Nếu giá trị tương quan gần bằng 0, thì hai biến không có liên quan với nhau. Nếu giá trị tương quan gần bằng 1 hoặc -1, thì hai biến có mối liên hệ mạnh với nhau. Nếu giá trị tương quan nằm giữa 0 và 1 hoặc -1, thì hai biến có mối liên hệ tương đối với nhau.
 3. Xem hướng của tương quan: Nếu giá trị tương quan dương (từ 0 đến 1), thì hai biến có mối quan hệ tương đồng với nhau, tức là khi giá trị của một biến tăng thì giá trị của biến còn lại cũng tăng. Nếu giá trị tương quan âm (từ 0 đến -1), thì hai biến có mối quan hệ nghịch đảo với nhau, tức là khi giá trị của một biến tăng thì giá trị của biến còn lại giảm.
 4. Sử dụng đồ thị: Đồ thị phân tán (scatter plot) là một công cụ hữu ích để trực quan hóa tương quan giữa hai biến. Nếu đồ thị phân tán có dạng hình chữ nhật và các điểm dữ liệu phân tán đều quanh một đường thẳng, thì hai biến có tương quan tuyến tính. Nếu đồ thị phân tán có dạng hình xoắn ốc hoặc không có hình dạng đặc biệt, thì hai biến có tương quan phi tuyến tính.
 5. Phân tích thêm: Nếu kết quả phân tích tương quan cho thấy có tương quan ý nghĩa giữa hai biến, bạn có thể tiếp tục phân tích để hiểu rõ hơn về mối quan hệ này. Nếu hai biến có tương quan tuyến tính, bạn có thể sử dụng phân tích hồi quy để dự đoán giá trị của một biến dựa trên giá trị của biến còn lại. Nếu hai biến có tương quan phi tuyến tính, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để phân tích mối quan hệ này.

Phân biệt sự khác nhau giữa tương quan Pearson và Spearman

Tương quan Pearson và Spearman là hai phương pháp phổ biến để đo lường mối quan hệ giữa hai biến. Tuy cùng là phương pháp đo tương quan, nhưng chúng có những khác biệt sau:

 1. Tương quan Pearson đo lường mối quan hệ tuyến tính: Tương quan Pearson đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. Nó giả định rằng sự biến đổi của một biến là tỷ lệ thuận với sự biến đổi của biến còn lại. Tương quan Pearson thường được sử dụng khi các biến đạt được phân phối chuẩn.
 2. Tương quan Spearman đo lường mối quan hệ phi tuyến: Tương quan Spearman đo lường mối quan hệ phi tuyến giữa hai biến. Nó không giả định rằng sự biến đổi của một biến là tỷ lệ thuận với sự biến đổi của biến còn lại. Thay vào đó, nó đo lường mối quan hệ giữa vị trí thứ tự của các giá trị của hai biến. Tương quan Spearman thường được sử dụng khi các biến không đạt được phân phối chuẩn hoặc khi dữ liệu bị nhiễu.
 3. Tương quan Pearson đo lường mối quan hệ mạnh hơn: Tương quan Pearson có thể phát hiện được những mối quan hệ mạnh hơn giữa hai biến so với tương quan Spearman. Tương quan Pearson cũng nhạy hơn với các giá trị ngoại lai (outliers) hơn tương quan Spearman.
 4. Tương quan Spearman không yêu cầu giả định về phân phối: Tương quan Spearman có thể được sử dụng trong các trường hợp khi các biến không đạt được phân phối chuẩn hoặc khi dữ liệu bị nhiễu. Trong khi đó, tương quan Pearson yêu cầu các biến phải đạt được phân phối chuẩn để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Ví dụ về trường hợp sử dụng tương quan pearson

Giả sử bạn đang nghiên cứu mối quan hệ giữa số giờ học và điểm số của sinh viên trong một lớp học. Bạn đã thu thập dữ liệu về số giờ học mỗi tuần và điểm số của mỗi sinh viên trong lớp. Bạn muốn đo lường mức độ tương quan giữa hai biến này để xác định liệu có một mối quan hệ tuyến tính giữa số giờ học và điểm số hay không.

Trong trường hợp này, tương quan Pearson là phương pháp phù hợp để đo lường mối quan hệ giữa số giờ học và điểm số của sinh viên. Bạn có thể sử dụng tương quan Pearson để tính toán hệ số tương quan giữa hai biến và kiểm tra mức độ ý nghĩa của kết quả. Nếu kết quả cho thấy có một tương quan ý nghĩa giữa số giờ học và điểm số, bạn có thể sử dụng kết quả này để dự đoán điểm số của sinh viên dựa trên số giờ học của họ.

Ví dụ về trường hợp sử dụng tương quan Spearman

Giả sử bạn đang nghiên cứu mối quan hệ giữa thời gian ngủ và cảm giác mệt mỏi của một nhóm người. Bạn đã thu thập dữ liệu về số giờ ngủ của mỗi người và cảm giác mệt mỏi của họ, được đánh giá trên một thang điểm từ 1 đến 10. Tuy nhiên, dữ liệu của bạn có thể không đạt được phân phối chuẩn và có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai.

Trong trường hợp này, tương quan Spearman là phương pháp phù hợp để đo lường mối quan hệ giữa thời gian ngủ và cảm giác mệt mỏi của nhóm người. Bạn có thể sử dụng tương quan Spearman để tính toán mức độ tương quan giữa hai biến bằng cách sử dụng vị trí thứ tự của các giá trị của chúng thay vì giá trị thực tế. Kết quả này sẽ giúp bạn xác định mức độ tương quan giữa thời gian ngủ và cảm giác mệt mỏi của nhóm người, không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai hoặc phân phối của dữ liệu.

Tạo bởi AI

Leave a Reply