Thống kê mô tả bằng phần mềm SPSS

Để sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện thống kê mô tả, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở phần mềm SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới hoặc mở bảng dữ liệu đã có.
  2. Chọn menu “Analyze” và chọn “Descriptive Statistics” và sau đó chọn “Descriptives”.
  3. Chọn biến mà bạn muốn phân tích bằng cách di chuyển chúng vào khung “Variable(s)”.
  4. Bấm vào nút “Options” để chọn các tùy chọn thống kê mô tả khác nhau, chẳng hạn như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị tối thiểu, giá trị tối đa, và tỷ lệ phần trăm.
  5. Chọn “Continue” để xác nhận các tùy chọn của bạn.
  6. Bấm vào “OK” để thực hiện thống kê mô tả.

Sau đó, SPSS sẽ tạo ra một báo cáo thống kê mô tả cho các biến được chọn, bao gồm các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu và các giá trị phần trăm cho các biến. Bạn cũng có thể sử dụng SPSS để tạo ra biểu đồ và biểu đồ phân phối cho các biến thống kê mô tả của mình.

Sau khi hoàn thành các phân tích, bạn có thể lưu kết quả vào các tệp SPSS hoặc xuất chúng thành các tệp Excel hoặc các định dạng khác để sử dụng cho mục đích báo cáo hoặc phân tích tiếp theo.

Leave a Reply