Kiểm định giả thuyết thống kê bằng phần mềm SPSS

Phần này sử dụng phầm mềm IBM SPSS để kiểm định giả thuyết thống kê.

Kiểm định sự liên quan của 2 biến định tính

Biến có thang đo danh nghĩa (nominal) hay thứ bậc (ordinal) là biến có thang đo định tính. Để kiểm định sự liên quan giữa hai biến định tính ta dùng kiểm định Chi bình phương.

Giả thuyết H0: hai biến độc lập với nhau

➡ Kiểm định Chi bình phương.

Xem thêm: Hiệu quả của chương trình công nghệ giáo dục – phân tích Chi bình phương

Kiểm định sự bằng nhau của trung bình tổng thể

Kiểm định tham số

Giả thuyết: Giá trị trung bình của một đại lượng (đo bằng thang đo scale) của tổng thể bằng giá trị C

➡ One sample t test

Thực hiện: Analyze > Compare Means > One sample t test > Chọn biến cần kiểm định và Test value (C ở trên)

Giả thuyết: Giá trị trung bình của một đại lượng (đo bằng thang đo scale) của tổng thể thứ nhất bằng giá trị đó của tổng thể thứ 2

➡ Independent sample t test (nếu 2 mẫu độc lập)

Thực hiện: Analyze > Compare Means > Independent sample t test > Chọn biến cần kiểm định và Biến phân nhóm (biến này sẽ phân chia data thành 2 mẫu độc lập)

➡ Pair sample t test (nếu 2 mẫu cặp với nhau)

Thực hiện: Analyze > Compare Means > Pair sample t test > Chọn biến 1 và biến 2 (lưu ý 2 biến này về bản chất phải có tính cặp – pair)

Giả thuyết: Giá trị trung bình của một đại lượng (đo bằng thang đo scale) của các tổng thể (có thể có nhiều nhóm tổng thể) bằng nhau

➡ One way anova

Kiểm định phi tham số

Giả thuyết: Giá trị trung bình của một đại lượng (đo bằng thang đo scale) của tổng thể thứ nhất bằng giá trị đó của tổng thể thứ 2

➡ Kiểm định Mann Whitney (nếu 2 mẫu độc lập)

➡ Kiểm định dấu (sign) hoặc Wilcoxon (nếu 2 mẫu cặp với nhau)

Giả thuyết: Giá trị trung bình của một đại lượng (đo bằng thang đo scale) của các tổng thể (có thể có nhiều nhóm tổng thể) bằng nhau

➡ Kiểm định Kruskal Wallis

Bảng so sánh các kiểm định tham số, phi tham số

Kiểm địnhKiểm định tham sốKiểm định phi tham số
Đại lượng của biến được sử dụng trong phép kiểm địnhGiá trịThứ hạng
Sự bằng nhau của 2 tổng thểPair sample t test
Independent sample t test
Kiểm định dấu, Wilcoxon
Kiểm định Mann Whitney
Sự bằng nhau của trung bình nhiều tổng thểanovaKruskal Wallis

Kiểm định phân phối chuẩn

Kiểm định tham số là các kiểm định mạnh. Tuy nhiên, để sử dụng các kiểm định trên cần thỏa các điều kiện, trong đó có điều kiện tổng thể phải có phân phối chuẩn.

 

5 (100%) 1 vote