Hướng dẫn KLTN

Các quy định về KLTN được thông tin đầy đủ trong kế hoạch. SV vui lòng chú ý một số điểm sau đây.

Loại đề tài: có 2 loại là nghiên cứu ứng dụng để đưa ra giải pháp và nghiên cứu thị trường/hành vi.
Yêu cầu: có yêu cầu về nội dung và yêu cầu về hình thức.
Tính điểm: có quy định về cách tính điểm.

Download file kế hoạch tại đây

Quy định trình bày: tại đây

Gửi phản hồi