Phân tích hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS

Các bước thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bằng SPSS

Để sử dụng phần mềm SPSS để phân tích hồi quy tuyến tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm SPSS và tạo một bảng dữ liệu mới hoặc mở bảng dữ liệu đã có.
 2. Chọn menu “Analyze” và chọn “Regression” và sau đó chọn “Linear”.
 3. Chọn biến phụ thuộc (y) bằng cách di chuyển biến đó vào khung “Dependent”.
 4. Chọn các biến độc lập (x) bằng cách di chuyển chúng vào khung “Independent”.
 5. Bấm vào “Options” để chọn các tùy chọn phân tích hồi quy, chẳng hạn như chọn phương pháp tính hệ số hồi quy, các giá trị thống kê, và các chỉ số khác.
 6. Chọn “Continue” để xác nhận các tùy chọn của bạn.
 7. Bấm vào “OK” để thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính.

Sau đó, SPSS sẽ tạo ra một báo cáo kết quả cho phân tích hồi quy tuyến tính, bao gồm các hệ số hồi quy, giá trị p, R-square, SSE, SST, và các chỉ số liên quan khác. Bạn cũng có thể sử dụng SPSS để tạo ra biểu đồ và biểu đồ phân tán cho kết quả phân tích hồi quy của mình.

Trong phân tích hồi quy tuyến tính, bạn cần chú ý đến các giả định của phân tích, bao gồm giả định về tính độc lập, tính chuẩn của phân phối, tính tuyến tính của mối quan hệ giữa các biến, và giả định về độ tương quan giữa các biến độc lập. Nếu các giả định này không được đáp ứng, kết quả phân tích hồi quy có thể không chính xác. Do đó, bạn cần kiểm tra kỹ các giả định này trước khi thực hiện phân tích hồi quy và có thể sử dụng các phương pháp khác để phân tích nếu cần thiết.

Kiểm tra các giả định trong phân tích hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS

Để kiểm tra các giả định trong phân tích hồi quy tuyến tính bằng SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chạy phân tích hồi quy tuyến tính bằng SPSS như đã mô tả trong câu trả lời trước.
 2. Chọn menu “Analyze” và chọn “Regression” và sau đó chọn “Linear”.
 3. Chọn biến phụ thuộc (y) bằng cách di chuyển biến đó vào khung “Dependent”.
 4. Chọn các biến độc lập (x) bằng cách di chuyển chúng vào khung “Independent”.
 5. Bấm vào “Statistics” và chọn “Descriptives”, “Coefficients” và “Collinearity diagnostics”.
 6. Bấm vào “Plots” và chọn “Histogram”, “Normal probability plot” và “Scatterplot with fitted line”.
 7. Bấm vào “OK” để chạy phân tích hồi quy tuyến tính với các thiết lập đã chọn

Các bước trên là để kiểm tra những giả định sau

 • Giả định 1: Tính tuyến tính – Kiểm tra biểu đồ phân tán của các biến độc lập và biến phụ thuộc để xem có mối quan hệ tuyến tính hay không.
 • Giả định 2: Độc lập – Kiểm tra sự tự trộn trong các sai số bằng cách chạy kiểm định Durbin-Watson. Giá trị giữa 1,5 và 2,5 cho thấy không có sự tự trộn.
 • Giả định 3: Đồng nhất phương sai – Kiểm tra sự đồng nhất của phương sai bằng cách xem biểu đồ phân tán của các sai số chuẩn hóa so với các giá trị dự đoán. Nếu có hình dạng phủ bầu hoặc mẫu hình trong biểu đồ, hãy xem xét biến đổi các biến hoặc sử dụng một loại phân tích hồi quy khác.
 • Giả định 4: Phân phối chuẩn – Kiểm tra sự phân phối chuẩn của các sai số bằng cách chạy biểu đồ histogram và biểu đồ xác suất chuẩn hóa của các sai số chuẩn hóa. Nếu các sai số được phân phối chuẩn, histogram sẽ có hình dạng chuông và các điểm trong biểu đồ xác suất chuẩn hóa sẽ theo một đường thẳng.
 • Giả định 5: Tương quan đa trị – Kiểm tra sự tương quan đa trị giữa các biến độc lập bằng cách chạy ma trận tương quan và kiểm tra các yếu tố inflation của phương sai (VIF). Giá trị VIF lớn hơn 10 cho thấy sự tương quan đa trị cao.

Bằng cách kiểm tra các giả định này trong SPSS, bạn có thể đảm bảo rằng phân tích hồi quy tuyến tính của bạn là hợp lệ và kết quả là đáng tin cậy. Nếu bất kỳ giả định nào không được đáp ứng, bạn có thể cần xem xét sử dụng một loại phân tích hồi quy khác hoặc biến đổi các biến để đáp ứng các giả định.

Tạo bởi AI

Leave a Reply