Các mô hình lập kế hoạch Marketing online

Để một doanh nghiệp có định hướng cụ thể về truyền thông marketing online thì chắc cần phải đưa ra một tiến trình thực hiện rõ ràng. Hiện nay, có nhiều cách xây dựng kế hoạch marketing khác nhau.

Mô hình quản trị Digital Marketing của Dave Chaffey và cộng sự

Theo Dave Chaffey và cộng sự, xây dựng kế hoạch Internet Marketing gồm bốn bước: xác định mục tiêu Internet Marketing; hoạch định chiến lược Internet Markting, kế hoạch thực thi hoạt động Internet Marketing, đo luờng, đánh giá và cải thiện.

dave et al 2006 model
Quy trình xây dựng kế hoạch Internet Marketing – Dave và cộng sự (2006)

Gồm 3 phần

Phần A – Xác định cơ hội thị trường

Phần này tập trung vào thiết lập mục tiêu e-marketing. Việc thiết lập mục tiêu cần căn cứ trên khả năng tiếp cận các nền tảng online và hoạt động (performance) của các nền tảng/công cụ online.

Phần B – Chọn cách tiếp cận chiến lược

Yêu cầu của phần này là chọn lựa chiến lược phù hợp. Chiến lược ở đây gồm có

  • Xác định tập hợp giá trị (value proposition)
  • Phối thức truyền thông tích hợp trên nền tảng online

Phần C – Thực thi

Thực thi kế hoạch marketing online, trong đó chú ý đến trải nghiệm khách hàng và chú ý trong việc sử dụng các công cụ truyền thông.

Nếu doanh nghiệp có xây dựng một hệ thống đo lường tốt thì sẽ đánh giá tốt hiệp quả vận hành (performance) của mình. Bản thân từng công cụ online thường đã có sẵn hệ thống đo lường riêng, và khá chính xác.

Mô hình xây dựng kế hoạch Internet Marketing của PR Smith và Dave Chaffey

Theo mô hình kế hoạch Marketing SOSTAC của PR
Smith và Dave Chaffey trong quyển “E-Marketing Exellence”, quy trình Marketing
gồm những bước sau: Đánh giá hiện trạng; phác họa chân dung khách hàng mục tiêu
và đối tượng truyền thông mục tiêu; xác định mục tiêu tiếp thị; xây dựng thông
điệp chính/Ý tưởng lớn; hoạch định chiến lược Digital Marketing; chiến thuật và
kênh truyền thông triển khai; lập ngân sách; đo lường, đánh giá và tối ưu.

sotac model
Quy trình xây dựng kế hoạch Internet Marketing- PR Smith và Dave (2017)

Quy trình xây dựng kế hoạch Internet Marketing- PR Smith và Dave (2017)

Mô hình xây dựng kế hoạch Marketing của Strauss và Frost

Theo Judy Strauss và Raymondon Frost, quy trình xây dừng kế hoạch Internet Marketing sẽ bao gồm bảy bước: Phân tích thực trạng, xây dựng kế hoạch chiến lược E-Marketing, xác định mục tiêu, Chiến lược thực hiện (bao gồm: chiến lược sản phẩm, giá, phân phối, chiến luợc truyền thông Marketing và chiến luợc quản trị mối quan hệ), kế hoạch thực thi, thiết lập ngân sách và kế hoạch để đánh giá.

strass frost model
Strauss và Frost (2014)

Trong bài trên có sử dụng lẫn lộn khác khái niệm: Marketing online, Digital marketing, internet marketing. Các khái niệm trên, nói cho đúng, có sự khác biệt. Tuy nhiên, hiện nay đa số không phân biệt được. Và việc đó không ảnh hưởng xấu đến năng lực làm việc. Vì vậy người viết dùng chữ theo cách quen thuộc của người đọc.

từ Tăng Bảo Ngân

Leave a Reply