Các mô hình lập kế hoạch Marketing online

Để một doanh nghiệp có định hướng cụ thể về truyền thông marketing online thì chắc cần phải đưa ra một tiến trình thực hiện rõ ràng. Hiện nay, có nhiều cách xây dựng kế hoạch marketing khác nhau.

Mô hình quản trị Digital Marketing của Dave Chaffey và cộng sự

Quy trình xây dựng kế hoạch Internet Marketing- PR Smith và Dave (2017)

Mô hình xây dựng kế hoạch Marketing của Strauss và Frost

Theo Judy Strauss và Raymondon Frost, quy trình xây dừng kế hoạch Internet Marketing sẽ bao gồm bảy bước: Phân tích thực trạng, xây dựng kế hoạch chiến lược E-Marketing, xác định mục tiêu, Chiến lược thực hiện (bao gồm: chiến lược sản phẩm, giá, phân phối, chiến luợc truyền thông Marketing và chiến luợc quản trị mối quan hệ), kế hoạch thực thi, thiết lập ngân sách và kế hoạch để đánh giá.

Strauss và Frost (2014)

Trong bài trên có sử dụng lẫn lộn khác khái niệm: Marketing online, Digital marketing, internet marketing. Các khái niệm trên, nói cho đúng, có sự khác biệt. Tuy nhiên, hiện nay đa số không phân biệt được. Và việc đó không ảnh hưởng xấu đến năng lực làm việc. Vì vậy người viết dùng chữ theo cách quen thuộc của người đọc.

từ Tăng Bảo Ngân

Sending
User Review
5 (1 vote)

Gửi phản hồi