Đề cương nghiên cứu Marketing dùng để làm gì

Đề cương nghiên cứu (hay Đề nghị nghiên cứu – Research proposal) dùng để nhà nghiên cứu và nhà quản trị liên lạc với nhau. Trong chương trình đào tạo thì Đề cương nghiên cứu dùng để GVHD và sinh viên liên lạc.

đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu có những tác dụng sau:

1. Đề cương giúp xác định vấn đề nghiên cứu Marketing và kết quả dự kiến đạt được

Trong thực tế hoạt động, các tổ chức gặp một số vấn đề. Tuy nhiên, có thể tổ chức không có chuyên môn, hoặc không có đủ nguồn lực để thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu về vấn đề. Họ đề nghị nhà nghiên cứu tìm hiểu. 2 bên cần xác định rõ VẤN ĐỀ và KẾT QUẢ DỰ KIẾN của nghiên cứu trong bản đề cương.

2. Trình bày phương pháp nghiên cứu marketing

Nhà nghiên cứu sẽ trình bày phương pháp mà mình sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề mà nhà quản trị nêu. Nhà quản trị sẽ đánh giá tính thuyết phục của phương pháp nghiên cứu thông qua đề cương.

Về phương pháp nghiên cứu marketing, cần quan tâm các vấn đề sau:

  • Yêu cầu đối với kết quả nghiên cứu: nghiên cứu khám phá, mô tả hay nhân quả
  • Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu định tính hay nghiên cứu định lượng
  • Về dữ liệu cần thu thập: nếu lấy mẫu thì lấy mẫu xác suất hay phi xác suất. Hoặc thiết kế nghiên cứu thực nghiệm.
  • Về làm sạch dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu

Những phần trên cần được kết nối chặt chẽ để cùng giải quyết vấn đề nghiên cứu marketing.

3. Cung cấp các thông tin hữu ích cho nhà quản trị

Nhà quản trị đặt hàng nhà nghiên cứu thực hiện một nghiên cứu nhằm cung cấp thêm thông tin giúp họ ra quyết định. Vì thế, thông tin (từ kết quả nghiên cứu) cần được cung cấp kịp thời, với chi phí hợp lý.

Do đó, đề cương phải trình bày thời gian biểu, chi phí và các nguồn lực nhà nghiên cứu sử dụng để thực hiện nghiên cứu.

4 .Đề cương nghiên cứu được sử dụng như một công cụ kiểm soát quá trình thực hiện dự án nghiên cứu

thời gian biểu nghiên cứu

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trong đề cương nghiên cứu, nhà nghiên cứu thể hiện các nội dung về từng công việc, thời gian thực hiện công việc, chi phí thực hiện công việc.

Vì thể đề cương giúp nhà nghiên cứu cũng như nhà quản trị kiểm soát tiến độ thực hiện, chi phí thực hiện. Thậm chí, nhà quản trị có thể tham gia giám sát quá trình thực hiện nghiên cứu.

Bình luận

Đăng ký để được
cập nhật qua email

Cập nhật các bài viết mới của chúng tôi